Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach

Deklaracja dostępności

Utworzono dnia 15.03.2021

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sppiaski.szkolna.net

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: marzec 2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Podmiot zapewni dostępność cyfrową witryny w terminie zgodnym z powyższą ustawą.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa sppiaski.szkolna.net nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych lub dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift+TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Podmiotem odpowiedzialnym jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach. Adres poczty elektronicznej: sppiaski@piaski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 58 21 054. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach

ul. Mickiewicza 2

21-050 Piaski

Telefon: 81 58 21 054

E-mail: sppiaski@piaski.pl

Strona internetowa: http://sppiaski.szkolna.net

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Mickiewicza 2 (główny)

Opis dostępności architektonicznej:

1. Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia.

2. Budynek szkoły jest 2 piętrowy, główne wejście do budynku na parter nie ma ograniczeń dla wózków inwalidzkich.

3. Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma też podjazdów na piętra dla wózków inwalidzkich.

4. Parking przy szkole nie ma barier architektonicznych uniemożliwiających dojazd z parkingu do szkoły dla osób niepełnosprawnych.

5. Budynek szkoły jest monitorowany.

6. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

7. W budynku oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek przy ul. Partyzantów 19 (wynajmowany)

Opis dostępności architektonicznej:

1. Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia.

2. Budynek szkoły jest 1 piętrowy, główne wejście do budynku na parter nie ma ograniczeń dla wózków inwalidzkich (wspólne z Zespołem Szkół w Piaskach).

3. Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma też podjazdów na piętra dla wózków inwalidzkich.

4. Parking przy szkole nie ma barier architektonicznych uniemożliwiających dojazd z parkingu do szkoły dla osób niepełnosprawnych.

5. Budynek szkoły jest monitorowany.

6. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

7. W budynku oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza

Aplikacje mobilne

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piaskach dostosowana jest do obsługi przez urządzenia mobilne.

                      

Biuletyn Informacji Publicznej

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 410

W poprzednim tygodniu: 532

W tym miesiącu: 1972

W poprzednim miesiącu: 2190

Wszystkich: 99842