Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach

Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIASKACH

 1. Świetlica szkolna spełnia funkcje opiekuńczo-wychowawcze.
 2. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w czasie zajęć szkolnych w godzinach 6:30 – 16.00  w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole. Dni ustawowo wolne
  w danym roku szkolnym  są dniami kiedy świetlica jest nieczynna..
 3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I-III i IV-VIII, których oboje rodzice/ opiekunowie pracują,  uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym oraz uczęszczający na zajęcia dodatkowe.
 4. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów poprzez wypełnienie Wniosku Zgłoszenia  Dziecka Do Świetlicy i złożenia go w terminie do 16  września.
 5. Kwalifikacji ucznia do świetlicy dokonuje Komisja Kwalifikacyjna.
 6. Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe tworzą grupy wychowawcze pod opieką jednego wychowawcy.
 7. Świetlica wymaga określenia we Wniosku Zgłoszenia przez rodziców/opiekunów sposobu opuszczania świetlicy przez dziecko. Wychowanek świetlicy może być odbierany przez niepełnoletnią osobę, tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekunów oraz na ich odpowiedzialność.
 8. Po zakończeniu zajęć świetlicowych, w razie nieodebrania ucznia do godziny 16.00 oraz braku kontaktu
  z jego rodzicami/opiekunami dziecko zostaje przekazane pod opiekę policji(Dz. U. z 2002r. Nr 11 poz.109 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69).
 9. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej po lekcjach. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające
  w szkole przed godz. 6.30 i po godz.16.00 oraz dziecko , które nie zgłosiło się po lekcjach do świetlicy.
 10. Każde zachowanie nieodpowiednie również zostanie zanotowane celem przekazania informacji rodzicom/opiekunom bądź wychowawcy.
 11. Wychowawcy klas, nauczyciele i osoby prowadzące zajęcia dodatkowe  zobowiązani są do zabierania
  i odprowadzania dzieci przed i po zajęciach do świetlicy.
 12. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do aktualizacji danych swoich dzieci.
 13. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest  zgłosić pisemnie  do wychowawcy świetlicy, składając stosowne oświadczenie.
 14. Nieusprawiedliwiona, ciągła nieobecność na zajęciach świetlicowych  przez okres 1 miesiąca stanowi podstawę do wypisania ucznia ze świetlicy.
 15. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 16. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez dzieci przedmioty np. konsole do gier, telefony kom., zabawki, pieniądze itd.
 17. Uczniowie korzystający z autobusu szkolnego są pod opieką wychowawcy świetlicy po zakończonych lekcjach aż do odjazdu autobusu – wyjątkiem są  uczniowie biorący udział w zajęciach dodatkowych. 
 18. Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do:

- zgłaszania swojego przyjścia,

- dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,

- zgłaszania do wychowawców wszelkich wypadków i niedyspozycji,

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych, według planowanego rozkładu dnia i sugestii 

   nauczyciela,

- przestrzegania dyscypliny,

- dbania o czystość i porządek, szanowania gier, przyborów i zabawek,

- zgłaszania swojego wyjścia do domu.

       19.  W przypadku złego samopoczucia dziecka, nauczyciel – opiekun grupy, informuje o tym rodzica,

             który  ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze świetlicy.   

                                                                                                             

                                                                                                           

                      

Biuletyn Informacji Publicznej